Bird eye view of Surat Thani fly in the morning

 

 

 

Samen voor een betere wereld

AZ ALLIANZ GI BETTER WORLD

De klimaatcrisis, de behoefte aan meer rechtvaardigheid in de samenleving, het juiste gebruik van grondstoffen... De mensheid staat voor grote ecologische en maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal rechtstreeks raken.

In wat voor wereld willen wij leven? En wat voor wereld willen we voor onze kinderen achterlaten? Uw beleggingskeuzes kunnen een verschil maken en helpen een betere wereld op te bouwen.

Waarom een betere wereld voor ons allemaal ?

Ons gedrag als individu beïnvloedt het milieu, van de manier waarop we reizen tot de manier waarop we beleggen. De AZ Allianz GI Better World fondsenfamilie is een belegging waarmee men kan bijdragen aan een betere wereld. Geldt dat voor u? Wij laten u voorbeelden zien van mogelijke beleggers.

Met de fondsenfamilie AZ Allianz GI Better World kunt u beleggen in fondsen die beleggen in bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen op lange termijn en die oplossingen bieden om de doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN te helpen verwezenlijken. Deze 17 doelen zijn gericht op het bouwen van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waar we allemaal mee te maken hebben, onder andere op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, welvaart, vrede en rechtvaardigheid.1
Wij bieden een ruime keuze aan fondsen. Onze fondsenfamilie AZ Allianz GI Better World belegt in alle SDG's, terwijl onze geselecteerde thematische fondsen in een specifieke subset van de SDG's beleggen.

Ons fondsaanbod

AZ Allianz GI Better World Defensive

Conservatieve mix van aandelen en obligaties

Het fonds richt zich op conservatieve beleggers die een hoger rendement nastreven dan met louter rentedragende beleggingen, maar die beducht zijn voor sterke koersschommelingen. Daarom is het aandeel van obligaties op een hoger gemiddelde gesteld, zodat koersschommelingen in aandelen kunnen worden gecompenseerd of althans mogelijk getemperd. Tegelijkertijd maakt de aandelencomponent een hoger rendement in goede beurstijden mogelijk.

AZ Allianz GI Better World Defensive is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz Excellence en Allianz Excellence Plan, verzekeringen die op de mark gebracht worden door Allianz Benelux SA.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

AZ Allianz GI Better World Moderate

Gematigde mix van aandelen en obligaties

AZ Allianz GI Better World Moderate is geschikt voor u als u op zoek bent naar een evenwichtige mix tussen risico en rendement.

AZ Allianz GI Better World Moderate is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz Excellence en Allianz Excellence Plan, verzekeringen die op de mark gebracht worden door Allianz Benelux SA.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

AZ Allianz GI Better World Dynamic

Dynamische mix van aandelen en obligaties

AZ Allianz GI Better World Dynamic is geschikt voor u als u de kans zoekt om deel te nemen aan de ontwikkeling van aandelen en bereid bent om minder zekerheid te aanvaarden.

AZ Allianz GI Better World Dynamic is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz Excellence en Allianz Excellence Plan, verzekeringen die op de mark gebracht worden door Allianz Benelux SA.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

AZ Allianz GI Clean Planet

Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG's, waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt minimaal 90% van zijn vermogen in aandelen van internationale bedrijven die producten of oplossingen bieden die bijdragen aan het overwinnen van uitdagingen met betrekking tot drie factoren van een schoon milieu (schone lucht, schoon land, schoon water). Tot 50% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in opkomende markten. De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

AZ Allianz GI Clean Planet is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

AZ Allianz GI Global Water

Fonds voor internationale aandelen dat focust op de watersector

Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG's, waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen worden toegepast. Het fonds belegt op wereldwijde aandelenmarkten met een sterke focus op bedrijven die in hoge mate zijn betrokken bij het beheer van watervoorraden of het verbeteren van de watervoorziening of de efficiëntie de kwaliteit daarvan. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren.

AZ Allianz GI Global Water is een unit-linked (branche 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

AZ Allianz GI Smart Energy

Aandelenfonds voor de energiesector

Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG's, waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt in bedrijven waarvan de activiteiten zouden moeten profiteren van de uitrol van elektrische voertuigen, energieopslag en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

AZ Allianz GI Smart Energy is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution

Fonds voor internationale aandelen uit het thema "gezondheidsevolutie„

Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG's, waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt minimaal 90% van zijn vermogen in aandelen van internationale bedrijven die producten of oplossingen aanbieden die een gezonde levensstijl bevorderen door ziekten te voorkomen, behandelingen voor te schrijven en/of de levensduur te verlengen. Tot 50% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in opkomende markten. De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution is een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

AE Securicash

Tijdelijk liquiditeitsfonds

De doelstelling van het fonds is een nettorendement te bieden dat gelijkwaardig is aan of beter is dan de €STR-index (Europese geldmarktindex) gedurende de aanbevolen beleggingsperiode, op basis van financiële en niet-financiële (maatschappelijk verantwoorde) criteria. Indien de geldmarktrente een zeer laag niveau zou bereiken, zou het door het fonds gegenereerde rendement niet volstaan om de beheerskosten te dekken en zou de intrinsieke waarde van het fonds dus structureel dalen.

Neem contact op met uw makelaar voor een op analyse gebaseerd beleggingsadvies dat is afgestemd op uw doelstellingen en persoonlijke behoeften.

De huidige bijdragen/video's zijn een commerciële ondersteuning met het doel bepaalde concepten te verduidelijken. Zij vormen geen instrument voor verkoopadvies en de inhoud ervan kan niet worden beschouwd als gepersonaliseerde aanbevelingen aan de consument of cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon tot wie de consument of cliënt zich wendt om advies te krijgen of te vragen alvorens een keuze te maken.

Raadpleeg de essentiële-informatiedocumenten, bijkomende precontractuele informatie, het specifieke-informatiedocument voor de fondsen alsook de Algemene Voorwaarden of het Beheersbeleid voor meer informatie over de aanvullende kenmerken van de optie en het product, de beleggingsdoelstellingen, de kosten en belastingen die de cliënt worden aangerekend, het minimumbedrag van de inschrijving, de looptijd, de plaats waar de netto-inventariswaarde van de deelnemingsrechten kan worden gevonden en de klachtenprocedures.

De fondsen in de fondsenfamilie AZ Allianz GI Better World zijn een beleggingsproduct van tak 23 dat Allianz Benelux NV op de markt brengt. De documenten essentiële informatie, bijkomende precontractuele informatie en de specifieke-informatiedocumenten van deze fondsen zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen, op deze site in de rubriek « Precontractuele informatie » en op www.allianz.be. De informatie over de beleggingsopties en hun doelstellingen vindt u in de specifieke-informatiedocumenten over de fondsen. De fondsenfamilie AZ Allianz GI Better World biedt aan een groot aantal beleggers een oplossing, afgestemd op hun persoonlijke situatie, de mate waarin ze risico willen lopen, hun beleggingshorizon en hun gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot op heden beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken.

1 Bron: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement en https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!